Dessin
Nu académique
Corps - Anatomie
Xu, Beihong 徐悲鸿
Xu Beihong huaji (3) : sumiao bufen, renti 徐悲鸿画集 (3) : 素描部分 : 人体 = Paintings by Xu Beihong (3): Sketches, Human Body
Retour vers le haut de page